Er was eens…

 

een geestdriftig Nederlander: de sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch. Hij begon zijn loopbaan als apothekersleerling en eindigde zijn leven als graaf en minister van Staat. Hij had een even ambitieus als ongewoon plan om de verstikkende armoede in het berooide Nederland te bestrijden. We schrijven 1818 als hij na het vertrek van Napoleon zijn plannen ontvouwt aan Koning Willem I. Hij krijgt carte blanche om middels het aanbieden van werk, onderdak, scholing en zorg in nieuw op te richten landbouwkoloniën de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden. Dit is het begin van de invloedrijke historie van de Maatschapij van Weldadigheid. Van den Bosch werd toen en nu beschouwd als een visionair en gold als een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Zijn concept vond internationale navolging. In Nederland vormden zijn ideeën de basis voor onze huidige verzorgingsstaat.

Een bijzonder verhaal. Een bewogen geschiedenis die z’n sporen materieel en immaterieel heeft nagelaten. Reden voor de Nederlandse Staat om het cultureel erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid voor te dragen als kandidaat voor de Unesco Werelderfgoedlijst…

kvw_banner_230x60pixels_rev1