Organisatie

De organisatie bestaat uit twee stichtingen, namelijk:

Stichting Maatschappij van Weldadigheid
Exploitatie en beheer van de organisatie

Stichting Monumenten Maatschappij van Weldadigheid
Behoud van de 32 Rijksmonumenten

Bestuur:
mevrouw A. Haarsma, voorzitter
mevrouw A. Wösten-Kreeft, vice voorzitter
ing. A. van der Spek MBA, secretaris-penningmeester
Jhr. mr. J.W.H. van den Bosch, lid
ing. C.J. Vellinga, lid

Directie:
M.A. Wiersma, algemeen directeur
J.J. Mensink, directeur beheer