Kolonieplan

Kolonieplan

In Zuidwest Drenthe ligt een bijzonder verhaal, namelijk die van de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid en de Koloniën van Weldadigheid. De plek (Kolonie Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord) waar Johannes van den Bosch als sociaal econoom met carte blanche van Koning WillemI invulling gaf aan een sociaal experiment. Een experiment als voorloper van onze huidige verzorgingsstaat en een internationale inspiratiebron voor de bestrijding van armoede. Een bijzondere geschiedenis die inspireert en die het waard is om te worden doorverteld en opnieuw te worden geactiveerd. Zeker ook met het oog op het mogelijk verkrijgen van de Werelderfgoedstatus van UNESCO in 2018 en het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid.

Daarom hebben de Maatschappij van Weldadigheid, de Provincie Drenthe en gemeente Westerveld samen een nieuwe visie (https://youtu.be/TzvOx7_LvoY) voor het gebied ontwikkeld. Een visie met een bezieling die opnieuw betekenis aan het gebied geeft en waarmee we het gebied, zowel nationaal al internationaal, gezamenlijk op de kaart kunnen zetten als een plek waar we mensen kansen bieden op een beter leven in een sterk sociaal betrokken duurzame samenleving.

Op basis van deze visie is in 2016 met alle partijen een gebiedsontwikkelingsplan, het Kolonieplan gemaakt. Dit plan beschrijft de kansen, de richting en de focus op basis waarvan de gebiedsontwikkeling in gang kan worden gezet om de economische, maatschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied te vergroten. Bekijk hier  het Kolonieplan.

Binnen het kolonieplan zijn zes deelprogramma’s gedefinieerd: 

Hart van Frederiksoord: het ontwikkelen van de voormalige Tuinbouwschool Frederiksoord en het omliggende gebied door hier opnieuw een invulling aan te geven waarin de sociaal-maatschappelijke innovatie samen met initiatieven op het gebied van land- en tuinbouw als een proeftuin kunnen gaan fungeren.

Koloniecentrum: het ontwikkelen van een sprankelend kennis- en belevingscentrum als centraal punt in het gebied, verbonden aan het Hart van Frederiksoord. Bezoekers en andere belangstellenden kunnen hier kennis nemen van het unieke verhaal van Johannes van den Bosch in het verleden, vertaald naar het heden. Stand van zaken: een eerste ontwerp is gemaakt. Een eerste verkenning van het interieur is door het architectenbureau uitgevoerd. Inspanningen zijn er op gericht in elk geval het interieur eind maart 2018 gereed te hebben. Stand van zaken: het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zichtbaarheid cultuurlandschap: het historische verhaal van Johannes van den Bosch beleefbaar maken voor toeristen en betekenis geven voor huidige en toekomstige bewoners, door bijvoorbeeld het restaureren en renoveren van 24 historische panden, lanen en paden, het terugbouwen van de ‘Koloniewoningen van de Toekomst’ op de plaatsen waar ze ooit hebben gestaan en het toevoegen van kunstobjecten die het verhaal vertellen.Stand van zaken: de eerste ruim 20 koloniewoningen van de toekomst zijn gerealiseerd. Een plan voor de restauratie van historische panden wordt opgesteld en er wordt gezocht naar de benodigde financiering. Met een Land Art organisatie is een verkenning in het gebied uitgevoerd. Een tweetal kunstwerken is onder regie van de provincie in voorbereiding.

Groen en Food: Frederiksoord wordt de proeftuin en het centrum voor een urgente verandering in Noord-Nederland: iedereen kansen bieden op een gezond leven. Dat is betaalbaar gezond voedsel (door het opzetten van een verkorte voedselketen), betekenisvol leven (meer werkgelegenheid), voldoende beweging en een sociale omgeving. De Proefkolonie van Johannes van den Bosch is bij uitstek het vestigingsklimaat voor bedrijven die bijdragen aan deze verandering, genaamd Blue Zone Noord-Nederland.Stand van zaken: met verschillende organisaties en bedrijven is intensief overleg gaande.

Sociale innovatie: het stimuleren van sociaal-maatschappelijk en economische innovatie in het gebied. Dit betekent een moderne vertaling geven van het immaterieel sociale gedachtengoed van Johannes van den Bosch. Samen met geïnteresseerde partners een proeftuin zijn van sociaal-maatschappelijk initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld zorg en gezondheid.Stand van zaken: o.a. met een zorgaanbieder worden gesprekken gevoerd. Ten behoeve van huisvesting van mensen met een autistische aandoening in de Mandenmakerij wordt gezocht naar financiering voor de noodzakelijke restauratie en aanpassing.

Vrijetijdseconomie: samen met partners en de toeristische ondernemers uit het gebied een plan ontwikkelen om de vrijetijdseconomie te versterken en daarmee meer bezoekers te trekken waardoor bestedingen in het gebied worden vergroot en banen worden gecreëerd. Stand van zaken: onder leiding van de deelprogrammaleider heeft een eerste verkenning plaatsgevonden.

Verantwoordelijke proces- en programmaleiders Kolonieplan

Procesregisseur Kolonieplan:                              Walter Buijs                          w.buijs@drenthe.nl

Deelprogrammaleider Koloniecentrum:           Douwe Huizing                    d.huizing@drenthe.nl

Deelprogrammaleider Zichtbaarheid
cultuurlandschap:                                                  Sander Simonse                    sander@burolanding.nl

Deelprogrammaleider Vrijetijdseconomie:      Ton Woestenburg                 t.woestenburg@drenthe.nl

Deelprogrammaleider Groen en Food:              Sander Simonse                    sander@burolanding.nl

Deelprogrammaleider Sociale innovatie:          nog niet bekend

Voor vragen, ideeën en verdere informatie mail met: ikdoemee@mvwfrederiksoord.nl