Deze verklaring geeft informatie over hoe de Maatschappij van Weldadigheid omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam organisatie: Stichting Maatschappij van Weldadigheid
Adres: Majoor van Swietenlaan 28
Postcode en plaats: 8382 CG Frederiksoord
Contactpersoon: Bertine Datema
e-mailadres: info@mvwfrederiksoord.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het op adequate wijze uitvoeren van onze bedrijfsvoering.

Wij vragen uw volledige naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en in bepaalde gevallen uw bankgegevens (voor bijvoorbeeld de incasso van huur, pacht of contributie). Wanneer u onze website bezoekt dan worden ook (persoons)gegevens van u verzameld door middel van cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze website. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt, maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder omschreven.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Onze organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van uw begunstigerschap;
  • vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van uw vrijwilligersschap;
  • vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van de (zakelijke) relatie;
  • de activiteiten die gelet op het doel van de organisatie gebruikelijk zijn;
  • het verzenden van informatie aan onze relaties, vrijwilligers en begunstigers;
  • het publiekelijk bekendmaken van informatie over deze activiteiten in het kader van de doelstelling van onze organisatie, een en ander eveneens via de website van de organisatie;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven;
  • uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door in het kader van de activiteiten van de organisatie, als dat echt nodig is en/of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat uw verbintenis met de Maatschappij van Weldadigheid is verbroken, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke verwerking. De gegevens op de website worden onmiddellijk verwijderd, zodra u daarom verzoekt.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens dragen we zorg voor een adequate toegangsbescherming tot de administratie, de registratie en de financiële administratie door middel van technische maatregelen in combinatie met het beperken van het aantal personen dat daartoe toegang heeft. Voorts zijn de systemen adequaat beveiligd, onder meer door een versleuteling van de gegevens. De stichting beschikt over een datalekprotocol en –register. De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mvwfrederiksoord.nl.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze stichting verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
In het geval dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing bij onze organisatie.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via info@mvwfrederiksoord.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?

Voor overige vragen kun u contact opnemen met Bertine Datema, info@mvwfrederiksoord.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018.