Op basis van de nieuwe visie is in 2016 met alle partijen een gebiedsontwikkelingsplan gemaakt. Dit plan beschrijft de kansen, de richting en de focus op basis waarvan de gebiedsontwikkeling in gang kan worden gezet om de economische, maatschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied te vergroten. Binnen het plan zijn zes deelprogramma’s gedefinieerd.

Bent u geïnspireerd door het unieke verhaal van de Koloniën. Heeft u ideeën en wilt u meedoen? Neem dan contact op met Minne Wiersma,  info@mvwfrederiksoord.nl
Of neem contact op met een van onderstaande programmamanagers.

Hart van Frederiksoord

Het ontwikkelen van de voormalige Tuinbouwschool Frederiksoord en het omliggende gebied door hier opnieuw een invulling aan te geven waarin de sociaal-maatschappelijke innovatie samen met initiatieven op het gebied van land- en tuinbouw als een proeftuin kunnen gaan fungeren.

Programmaleider Hart van Frederiksoord, Ruud Slot

Huis van Weldadigheid

Het ontwikkelen van een sprankelend kennis- en belevingscentrum als centraal punt in het gebied, verbonden aan het Hart van Frederiksoord. Bezoekers en andere belangstellenden kunnen hier kennis nemen van het unieke verhaal van Johannes van den Bosch in het verleden, vertaald naar het heden.

Museum De Proefkolonie

Zichtbaarheid cultuurlandschap

Het historische verhaal van Johannes van den Bosch beleefbaar maken voor toeristen en betekenis geven voor huidige en toekomstige bewoners. Dit gebeurt door bijvoorbeeld het restaureren en renoveren van 24 historische panden, het herstellen van lanen en paden, het terugbouwen van de ‘Koloniewoningen van de Toekomst’ op de plaatsen waar de karakteristieke woningen ooit stonden en het toevoegen van kunstobjecten die het verhaal vertellen.

Programmaleider Zichtbaarheid & Cultuurlandschap, interne coördinatie

Groen en Food

Frederiksoord wordt als proeftuin het centrum van waaruit een urgente verandering ontstaat in Noord-Nederland wat betreft het bieden van kansen aan iedereen op een gezond leven. Hieronder verstaan wij betaalbaar, gezond voedsel (door het opzetten van een verkorte voedselketen), betekenisvol leven (meer werkgelegenheid), voldoende beweging en een sociale omgeving. De proefkolonie van Johannes van den Bosch is bij uitstek het vestigingsklimaat voor bedrijven die bijdragen aan deze verandering, genaamd Blue Zone Noord-Nederland.

Programmaleider Groen en Food, Ronald Visser, rvisser@batsuitzendburo.nl

Sociale innovatie

Het stimuleren van sociaal-maatschappelijk en economische innovatie in het gebied. Dit betekent een moderne vertaling geven aan het immateriële, sociale gedachtegoed van Johannes van den Bosch. Samen met geïnteresseerde partners een proeftuin zijn van sociaal-maatschappelijke initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld zorg en gezondheid.

Programmaleider Sociale innovatie, interne coördinatie

Vrijetijdseconomie

Samen met partners en de toeristische ondernemers uit het gebied een plan ontwikkelen om de vrijetijdseconomie te versterken en daarmee meer bezoekers te trekken waardoor bestedingen in het gebied worden vergroot en banen worden gecreëerd.

Programmaleider Vrijetijdseconomie: Catrien Scholten, c.scholten@drenthe.nl